Disseny de polítiques públiques

 

Donem suport tècnic en el disseny i planificació de polítiques públiques en els àmbits de l’acció comunitària, la inclusió social, l’educació i la joventut (plans comunitaris, plans d’integració PLIS -PDC, plans locals de joventut, plans educatius d’entorn).

Aquest suport s’orienta a responsables polítics i tècnics d’ajuntaments, i altres organitzacions, en els diferents moments del procés: impuls, diagnòstic compartit, organització d’espais d’anàlisi i reflexió, dinamització de grups de treball, disseny de les actuacions, implementació o avaluació.

 

Mira’t aquest exemple:

La Generalitat de Catalunya està impulsant un procés d’integració dels Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS) i dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC), per l’impuls dels Plans d’Acció Comunitària i Inclusiva (PLACI). La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària encarrega a la Cooperativa MARGES i a la Cooperativa el Risell, en intercooperació, el procés d’assessorament tècnic per la definició de la nova política pública.

En una primera fase (2017), vam elaborar el Document de bases del nou Pla, a partir de les aportacions d’un grup de contrast format per acadèmics i persones de referència del món local. En una segona fase (2018), s’ha acompanyat a sis territoris pilot en el procés d’integració i implementació del nou Pla.